Found - Germany: 2 Femdom (female dominance) models